กบข. จ่ายเงินคืนสมาชิกเกษียณ 3.3 หมื่นคน

กบข. ดีเดย์ จ่ายเงินคืนสมาชิกเกษียณ 3.3 หมื่นคน วันนี้

กบ ข. เริ่มจ่ายเงินคืนสมาชิกเกษียณ 3.3 หมื่นคน ภายใน 7 วัน คาดวงเงิน 2.5 หมื่นล้านบาท  เริ่มวันนี้ (1 ตุลาคม) แนะสมาชิกเกษียณออมต่อ ดอกเบี้ยสูง เพื่อบริหารเงินออมให้งอกเงย

เมื่อวันที่ 30 กันยายน นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย เลขาธิการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) กล่าวว่า ในวันที่ 1 ตุลาคมนี้ กบข. จะเริ่มดำเนินการจ่ายเงินคืนให้สมาชิก กบข. ที่พ้นสมาชิกภาพประมาณ 33,000 คน แบ่ง เป็นสมาชิกที่เกษียณอายุราชการจำนวน 15,000 คน เกษียณก่อนกำหนด (Early retire) ประมาณ 18,000 คน ส่วนใหญ่เป็นสมาชิกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการทหาร และข้าราชการตำรวจ ซึ่งเบื้องต้นคาดว่าจะมีวงเงินประมาณ 25,000 ล้านบาท

โดย กบข. จะดำเนินการจ่ายเงินคืนให้สมาชิกภายใน 7 วันทำการ หลังจาก กบข. ได้รับเอกสารที่ครบถ้วนถูกต้อง โดยสมาชิกสามารถเลือกวิธีขอรับเงินคืนได้ 3 รูปแบบ ได้แก่

1) โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
2) สั่งจ่ายเช็คขีดค่อม
3) ธนาณัติ

 ทั้งนี้ กบข.แนะนำให้สมาชิกเลือกวิธีโอนเงินเข้าบัญชีของสมาชิกซึ่งจะสะดวกและรวดเร็วที่สุด สำหรับการขอรับเงินคืนวิธีอื่นนั้นจะมีข้อจำกัดสำหรับสมาชิก เช่น เช็คและธนาณัติสั่งจ่ายจะกำหนดวันหมดอายุ หากสมาชิกไม่นำไปขึ้นเงินภายในระยะเวลาที่กำหนดจะต้องติดต่อกลับมายัง กบข. เพื่อขอให้ดำเนินการสั่งจ่ายเงินคืนใหม่ ทำให้สมาชิกได้รับเงินคืนล่าช้าออกไปอีก

นอกจากนี้ ธนาณัติยังมีข้อจำกัดอีกหนึ่งประการคือ สั่งจ่ายเงินคืนให้สมาชิกได้เพียงฉบับละ 50,000 บาท หาก ยอดเงินจ่ายคืนสมาชิกเกินกว่าจำนวนดังกล่าว ต้องออกธนาณัติหลายฉบับ ที่ผ่านมาสมาชิกหลายรายทำธนาณัติบางฉบับสูญหายก่อนนำไปขอขึ้นเงินต้องกลับมา ขอให้ กบข. สั่งจ่ายเงินใหม่อีกครั้ง

และขอความร่วมมือสมาชิกรับรองสำเนาเอกสารประกอบการขอรับเงินคืนด้วยปากกา น้ำเงิน เพื่อความชัดเจนและรวดเร็วในการตรวจสอบเอกสารของสมาชิก

อย่างไรก็ตาม สมาชิก กบข. ที่เกษียณและไม่มีความจำเป็นต้องใช้เงิน หรือต้องการบริหารเงินออมให้ต่อเนื่อง แนะนำให้สมาชิก “ออมต่อ” กับ กบข. ซึ่งสมาชิกสามารถเลือกได้ว่า จะออมต่อทั้งจำนวน หรือขอรับเงินเป็นรายงวด หรือนำเงินออกไปบางส่วนเพื่อใช้จ่าย และ กบข. จะนำเงินของสมาชิกไปลงทุน เพื่อหาดอกผลให้งอกเงย โดยผลประโยชน์ที่เกิด ขึ้นจากการออมต่อจะได้รับการยกเว้นภาษี ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์กับสมาชิกมากกว่าการฝากเงินกับธนาคารพาณิชย์ เพราะดอกเบี้ยเงินฝากจะถูกหักภาษี นอกจากนี้ ผลตอบแทนเฉลี่ยที่ กบข. บริหารให้ที่ 7% ต่อปียังสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารเฉลี่ยที่ 3.5%

loading...
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , . Bookmark the permalink.